pn - pt 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 14:00

Klauzula Rodo

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest „Pro-Age Esthetic” Gabinet Medycyny Estetycznej s.c. Edyta Kosowska Damian Drążewski z siedzibą w Gdańsku (80-177), ul. Jaśminowy stok 61c/16 - dalej: Administrator.

Można kontaktować się z nami listownie na adres ul. Jaśminowy stok 61c/16, 80-177 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 503-784-322 lub na adres mailowy proageesthetic@gmail.com.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej, co wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

Dane osobowe możemy przekazywać:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, a związane z udzielaniem świadczeń medycznych
  • podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, co nakazują wprost przepisy ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wyłączając jednocześnie prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii dokumentacji medycznej, sprostowania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.